X. konferencia Obce Slovákov v Karvinej

V súlade so Stanovami OS v ČR sa konala 15. 6. 2020 v sále PZKO Karviná-Fryštát X. konferencia Obce Slovákov v Karvinej. Programom jednania bolo zhodnotenie činnosti za obdobie od IX. konferencie, ktorá sa konala 23. marca 2017 po dnešok a stanovenie zámerov pre ďalšie obdobie. Konferencia bola pôvodne naplánovaná na 20.3. ale nám všetkým dobre známa prekážka termín oddialila a spolu s ním aj termíny ďalších plánovaných aktivít, ktoré sa ani doteraz nepodarilo zaradit do programu. Prebúdzanie sa do pokoronovírusového života je zložité. Ťažko sa zháňajú väčšie voľné  priestory  a tiež pretrvávajú obavy ľudí z akéhokoľvek spolčovania.

Konferencia nakonec prebehla na slušnej úrovni. Sála s kapacitou 100 poskytovala požadovaný odstup. Členovia sa začali schádzať už hodinu pred stanoveným začiatkom. Nenudili sa. Na čelnej stene sály bola premietaná prezentácia z činnosti OS, zaujali hlavne archivné zábery podfarbené hudbou zo zájazdov na Slovensko, každý sa tam mohol nájsť.Privítali sme dvoch hostí zo zastupitelstva mesta: Antonína Petráša a Tomáša Gallíka. Medzi hostí patril aj účinkujúci Denis Marko Dubjel z Kysuckého Nového Mesta. Prijal pozvanie na kulturně obohateniie kobferencie. Prišiel spolu s rodičmi. Je to študent VŠMU v B.Bystrici a virtuóz na digitálny akordeón. V troch vstupoch oživil rokovanie a bol ocenený veľkým aplausom. Konferencia mala svoj program. Po voľbe komisií predniesla hodnotiacu správu predsedníčka Vilma Jrňávková: ..Sme jednou zo štyroch Obcí v Moravskosliezskom kraji. Všetky ROS-ky máme jedno spoločné: Je to predovšetkým cieľavedomá snaha o uchovanie hodnôt slovenskej kultúry a identity Slovákov v českom prostredí. Toto je vodítkom a podstatou Plánov činnosti a Plánov klubovne. Náš Spolok od svojho vzniku vstúpil do povedomia širokej verejnosti, má pevné základy a vďaka dobrému pracovnému týmu vo výbore sa podarilo realizovať celý rad zaujímavých podujatí. Niektoré z nich, vďaka veľkej účasti, sa stali tradíciou. Patria k nim predovšetkým : Slovenský ples, ktorý mal v tomto roku už XVIII. pokračovanie. V našich aktivitách nezabúdame ani na mladšiu generáciu a spoluprácu so školami. Dôkazom toho je  každoročné pokračovanie ,,Odpoludnia poézie“s prezentáciou národnostných jazykov a kultúry vôbec.V tomto roku niektoré podujatia kvôli COVIDU 19 nebolo možné uskutočniť. Aj keď členská základňa patrí medzi strednú a staršiu generáciu , nezabúdame  na turistické aktivity. Konajú sa každý rok v apríli a novembri. Sú to vyšliapy do Beskýd a ,,Pochod okolo Karvinej“. V máji sme zvykli organizovať poldenné výlety s názvom ,,Naprieč karvinským regiónom“ za účelom lepšie ho poznať. Táto aktivita sa teší veľkému záujmu i vďaka odbornému výkladu karvinskej historičky Libuše Kolkovej. V júni OS organizuje dvojdenné zájazdy s tématickým názvom,,Za kultúrnym dedičstvom našich predkov“do rôznych kútov Slovenska. V tomto roku máme v dňoch 11.-12.7. naplánovaný zájazd do Bratislavy. V ostatných troch rokoch sme navštívili: Trnavský kraj, Oravu a Liptov. Súčasťou týchto zájazdov je spoločenský večer s miestnymi súbormi, či predstaviteľmi obcí. Naša Obec sa podieľa v júni aj na Dni národností- zabezpečením ľudových remeselníkov a vytypovaním účinkujúcich súborov. Ani jeden rok nechýbala účasť predsedov  OS  v ČR. V ostatných troch rokoch sa zúčastňoval Andrej Dan Bardoš, čoho si karvinskí veľmi vážia. Bohatá činnost v Obci patrí  Mesiacu českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Koná sa každý rok v októbri, do Karvinej pozývame významné osobnosti z Čiech i zo Slovenska. Od ostatnej konferencie sme mali tri roky po sebe besedy s historikom Doc. Jaromírom Slušným – boli venované 100. výročiu vzniku ČSR. Na besedách účinkoval mužský zbor Hejnal, v ďalšom roku ženský spevácky zbor Dolinka a v roku 2019 vynikajúci klavírista, hudobný pedagóg Lukáš Michel. Najväčšiu obľubu medzi aktivitami si získali ,,Vianočné stretnutia“, na ktorých nám súbory zo Slovenska oživujú vianočné tradície, zvyky. V ostatných troch rokoch to boli súbory: Magurka z Or. Lesnej, Makovníček z Makova a vlani  Kelčovan z Čadce. Sú to detské väčšinou 50-členné súbory na vysokej profesionálnej úrovni, a preto aj finančne náročné. Vďaka dotačnému programu mesta, kraja, podpore OS v ČR sa darilo podujatia realizovať. Vďaka mestu máme priestory – klubovňu, v ktorej sa schádzame na rôznych dopredu tématicky naplánovaných aktivitách. OS spolupracuje s národnostnými menšinami a inštitúciami v regióne- patrí tu ZUŠ, RKK, Informačné Centrum, ZŠ  Školská, Dr. Olszaka, Družby,U Studny). Zo zdeľovacích prostriedkov je potrebné vyzdvihnúť  a oceniť  spoluprácu so Zpravodajom Karvinska, Deníkom a s televíziou Polár. Cením si toho, že som členkou výboru pre národnosti, kde si máme možnosť vzájomne vymieňať skúsenosti a dostať sa rýchlejšou cestou k informáciam. K činnosti Obce nerozlučne patrí časopis Korene –dnes už len ako príloha časopisu Dotyky.Vďaka šéfredaktorovi Doc. Jaromírovi Slušnému sa informácie o činnosti regionálnych obcí dostávajú k širokej verejnosti. Práca sa darí vtedy, keď je vytvorené dobré zázemie, dobrý kolektív. ROS oceňuje ústretovosť Zastupiteľstva mesta, snahu o riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s aktivitami Obce a tiež vytváraním materiálnych podmienok pre jej existenciu. Ďakuje za finančnú podporu v rámci dotačnej politiky mestu a KÚ MSK  a tiež za záujem o dianie v Obci, o čom svedčí učasť zastupiteľov mesta na mnohých podujatiach. Dobre fungujú webové stránky, čím sa skvalitnil prístup informácií k členom i verejnosti.Aktivity sa darí realizovať vďaka finančnej podpore mesta, kraja, členské príspevky by nestačili na pokrytie jednej väčšej akcie, preto na návrh hospodárky členovia odsúhlasili ich zvýšenie .Členská základňa sa za 3 roky  rozrástla o 11 členov, menovite boli privítaní na  pre nich prvej konferencii. Keby sa vykazoval stav prihlásených členov od r. 1994, kedy Obec vznikla, bolo by nás dnes 241. Do rodiny Obce však patria aj priaznivci a že ich je dosť svedčí hojná účasť na niektorých väčších podujatiach. V diskusii členovia vyslovili poďakovanie vedeniu spolku a všetkým , ktorí majú podiel na jeho zdarnom fungovaní.V závere konferencie  bolo poďakované zastupiteľstvu mesta, výboru pre národnosti, spomínaným  inštitúciam a spolkom za dobrú spoluprácu, veľká vďaka patrí vedeniu Obce Slovákov v ČR – súčasnému predsedovi Andrejovi Danovi Bardošovi i predchodcovi Doc. Jaromírovi Slušnému za metodickú, finančnú pomoc a hojnú účasť na našich podujatiach. Voľbu výborov odsúhlasili členovia v úvode, prebiehala verejným hlasovaním.Veľké poďakovanie patrí členom, ktorí sa aktívne zapájajú do diania.  O uvoľnenie z RK z rodinných dôvodov požiadal Stanislav Bandor-bývalý riaditeľ slovenskej školy, ktorý sa od samého vzniku Obce všestranne angažoval a pomáhal vytvárať renomé karvinskej OS. Prítomní mu vyjádrili  uznanie potleskom. Po diskusii sa konala ustavujúca schôdza, viedla  ju hospodárka Anna Mravcová.  Novozvolený výbor: Ing. Eva Frýdová, Mgr.Vilma Krňávková-predsedníčka, Anna Mravcová- hospodárka, Ján Bazger, Štefan Rigo. Revízna komisia: Mgr. Zuzana Balážová, Mgr. Viera Hradilová – predsedníčka , Miluše Pražmová. Členovia taktiež zvolili 2 delegátov na SNEM.

                                                                                                                                                    Vilma Krňávková

Příspěvek byl publikován v rubrice Podujatia a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.