Úvod

OBEC SLOVÁKOV V KARVINEJ

Je apolitické krajanské združenie Slovákov – občanov ČR a ich priaznivcov. Jeho program je zameraný na:

  • eliminovanie vplyvov vedúcích k asimilácii Slovákov v českom prostredí
  • rozvíjanie slovenskosti vo vedomí Slovákov
  • pestovanie vzájomnosti Slovákov, Čechov a iných národností žijúcich v regióne
  • uspokojovanie kultúrnych a spoločenských potrieb členov OS
  • pestovanie slovenských folklórnych tradícií, obohacovanie majoritnej spoločnosti o slovenkú kultúru
  • pestovanie pozitívneho vzťahu ku kultúre majoritného národa
  • pestovanie slovenského jazyka
  • návrat ku koreňom – poznávanie slovenských regiónov v rámci zájazdov
  • poskytovanie informácií krajanom
  • klubová činnost

Obec Slovákov v Karvinej je jednou z dvanástich regionálnych obcí v ČR. Bola založená 28. 6. 1994 na pôde Slovenskej školy.

Za dobu svojho trvania realizovala široké spektrum najrozličnejších aktivít. Medzi najúspešnejšie možno zaradiť besedy so slovenskými hercami, spisovateľmi, ale aj s osobnosťami žijúcimi v našom regióne, vystúpenia folklórnych súborov i spevákov populárnej hudby, poriadanie slovenských plesov, majálesov, fašiangov, výstavy výtvarných diel slovenských autorov, organizovanie zájazdov na Slovensko pod názvom „Za kultúrnym dedičstvom našich predkov. Členovia ROS sa stretávajú každý druhý utorok v mesiaci vo svojej klubovni.Centrum 2314, Karviná-Mizerov od 15,30. hod.

Do budúcna sa ROS usiluje rozšíriť členskú základňu, pokúsiť sa o zavedenie výuky slovenského jazyka formou záujmového útvaru.