Centrála

Obec Slovákov v Českej republike (OS v ČR)

OS v ČR je dobrovoľné občianske združenie občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry. Sidlom OS v ČR ja Praha.

Obec je samostatným právnym subjektom s pôsobnosťou v ČR registrovaným na Ministerstve vnútra ČR.

Obec sa člení na Regionálne obce Slovákov, ktoré majú samostatnú právnu subjektivitu. Pre potreby koordinácie činnosti a zastupovania zriaďuje OS v ČR nevyhnutné orgány:

Republikovú radu OS v ČR a Výkonnú radu OS v ČR. (podrobne viď Stanovy OS v ČR)

Ciele a obsah činnosti

Cieľom činnosti OS v ČR je udržovanie a pestovanie národného povedomia svojich členov a vytváranie podmienok pre napĺňanie ich kultúrnych a spoločenských potrieb. Hlavným obsahom činnosti Obce je pestovanie slovenskosti, vzájomnosti Slovákov a Čechov, účasť na verejnom živote v ČR, vzájomná spolupráca a podpora.

Ciele a obsah činnosti sa realizujú:

Kultúrnymi, spoločenskými, poznávacími, športovými a ďalšími aktivitami v jednotlivých Regionálnych obciach Slovákov realizovaných pre svojich členov, priaznivcov a verejnosť.

Aktivitami realizovanými Výkonnou radou Obce Slovákov v ČR v spolupráci s Výbormi Regionálnych obcí Slovákov alebo v spolupráci s inými subjektmi, vrátane štátnych inštitúcií.

Analytickou a koncepčnou činnosťou v oblasti problematiky slovenskej menšiny v ČR.

Vydavateľskou činnosťou (Vydávanie časopisu Korene a publikácií).

Prezentáciou slovenskej kultúry, histórie, reálií, významných osobností, ekonomiky a športu.

Vytváraním informačného servisu a prostredia pre všestrannú, demokratickú komunikáciu v rámci OS v ČR aj mimo nej prostredníctvom informácií v médiách a internetu.

KONTAKTY:

Obec Slovákov v ČR, Vocelovam603/2, 120 00 Praha 2

  • Predseda: Mgr. Andrej Dan Bárdoš, PhD. , e-mail: dan.nem@centrum.cz , tel.:00420777591215

Časopis Korene – príloha DOTYKOV

    • Poverený šéfredaktor: doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc,                              e-mail: jaromír.slusny@utlook.cz, tel.: 777591215